REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU INTERNETOWEGO

www.patrolgroup.com

W TYM USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z  2016 r. poz. 1030),  Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S. K. A  z siedzibą w Krakowie, ul. Koszutki 2, 30-694 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424003, zwana dalej Patrol Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A  publikuje poniżej regulamin portalu internetowego www.patrolgroup.com  w tym usług świadczonych drogą elektroniczną:

I. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia:

Regulamin” – oznacza niniejszy dokument określający zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną, będący jednocześnie prawną podstawą korzystania z Serwisu.

,,Serwis” – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci Internet, stworzona przez  Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z przygotowanych m.in. w celach marketingowych mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez  Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A, a także innych światowych zasobów Internetu, udostępnionych pod adresem www.patrolgroup.com

,,Patrol Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A”- spółka Patrol Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Koszutki 2, 30-694 Kraków, zarejestrowana w Sądzie Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000424003, Kapitał Zakładowy  49.050.000,00 zł (w pełni opłacony), NIP: 6793082839, REGON: 122593089.

,,Użytkownik”  – podmiot korzystający w jakikolwiek sposób z Serwisu.

,,Dane Osobowe” – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej zgodnie z definicją zawartą w art. 6 ust 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 – dalej zwanej ,,UODO”).

,,Usługi elektroniczne” – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A .

,,Usługi informacyjne” – informacje udzielane na indywidualne żądanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL) dotyczące akcji marketingowych i promocji, konkursów, programów lojalnościowych, wydarzeń i nowości oraz produktów lub usług dostępnych w Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A .

,,Cookies”  – informacje zapisywane przez serwer Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A, na komputerze Użytkownika, które  mogą być odczytane po każdorazowym połączeniu się komputera z Serwisem. Cookies używane są przez Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A w celu dostosowania treści i usług dostępnych w Serwisie do indywidualnych potrzeb i zainteresowań poszczególnych Użytkowników Serwisu. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron portalu Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A . Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję przyjmowania Cookies, jednakże wyłączenie Cookies może spowodować utrudnienie, czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A . Jednocześnie, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A oświadcza, że nie odpowiada za stosowanie Cookies na innych stronach internetowych, dostępnych dla Użytkowników, dzięki linkom umieszczonym na stronach Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

„Administrator danych osobowych” – zgodnie z art. 7 pkt. 4 UODO z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922),  oznacza organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę, o których mowa w art. 3 UODO decydujących o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A .

„Newsletter” – oznacza udostępnianą przez Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A informację handlową przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A, lub innych podmiotów z nim współpracujących, na wskazany przez   Użytkownika adres e – mail. W związku z faktem, że Newsletter zawiera informacje handlowe, dlatego jest przesyłany wyłącznie do  Użytkowników, którzy wyrazili chęć jego otrzymywania, poprzez wpisanie adresu poczty elektronicznej do formularza udostępnionego przez Serwis.

,,Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z  2016 r. poz. 1030).

II. Wstęp

 1. Regulamin określa warunki korzystania z  Serwisu  Internetowego, prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A, jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis Internetowy.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranych przez Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A z Użytkownikami umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 3. O ile inne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, prawa wyłączne do treści udostępnianych w Serwisie Internetowym, w szczególności prawa autorskie, oznaczenia oraz znaki towarowe Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A, jakiekolwiek elementy słowne lub graficzne Serwisu oraz inne prawa własności intelektualnej podlegają ochronie prawnej i przysługują Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A lub podmiotom, z którymi Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A  zawarła stosowne umowy.
 4. Użytkownicy mogą w każdym czasie, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów uzyskać dostęp do Regulaminu pod adresem: www.patrolgroup.com
 5. Warunkiem prawidłowego wyświetlania stron Serwisu oraz korzystania z Usług elektronicznych świadczonych przez Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A za pośrednictwem strony www.patrolgroup.com jest spełnienie przez system i oprogramowanie zainstalowane na komputerze Użytkownika następujących wymagań:
  a. Posiadanie systemu operacyjnego: minimum Windows 7, minimum MAC OS X, Android 4,0.
  b. Połączenie z łączem internetowym o przepustowości minimalnej 1024 kb/s dla pobierania i 512 kb/s dla wysyłania informacji.
  c. Zainstalowanie alternatywnie przeglądarki internetowej: Internet Explorer 9, Google Chrome 17, Mozilla Firefox 8.0, Opera 11, Safari 7 lub nowsze wersje.
  d. Włączona obsługa Cookies i Java Script.
 6. Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.  nie ponosi odpowiedzialności za działania jakichkolwiek programów destrukcyjnych (np. wirusów) w infrastrukturze informatycznej Użytkownika.

III.  Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 1. Z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu internetowego, wybranej przez niego strony www.patrolgroup.com, umowa o świadczenie usług informacyjnych drogą elektroniczną zostaje zawarta.
 2. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług informacyjnych drogą elektroniczną następuje z chwilą wyjścia Użytkownika ze strony Serwisu.
 3. Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości usługi, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.

IV. Korzystanie z usług serwisu

 1. Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A jest właścicielem serwisu  www.patrolgroup.com  oraz świadczy w jego ramach następujące usługi:
  a. Zapewnienie dostępu online do całości zasobów Serwisu
  b. Newslettera
 2. Aktualny zakres usług oferowanych Użytkownikowi dostępny jest na stronie internetowej www.patrolgroup.com.
 3. Strona internetowa Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedialnością S.K.A. jest dostępna dla użytkowników przez 24 h na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 4. Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A  zobowiązuje się do nieprzerwanego świadczenia usługi przy czym nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usługi wynikający z przyczyn od niego niezależnych oraz zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu w przypadku planowanej, bieżącej obsługi lub konserwacji strony www.patrolgroup.com oprogramowania służącego do świadczenia usługi.
 5. Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia funkcjonowania Serwisu z ważnej przyczyny bez wcześniejszego powiadomienia usługobiorców o tym fakcie.
 6. Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A  zobowiązuje się do nie wysyłania treści o charakterze bezprawnym w rozumieniu art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

V.  Newsletter

 1. Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A  świadczy usługę Newslettera na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
 2. Przed dokonaniem zapisu na usługę Newslettera Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu.
 3. Zapis na usługę Newsletter następuje poprzez  podanie przez Użytkownika adresu e-mail i wyrażenie zgody, o której mowa poniżej.
 4. Użytkownik subskrybujący Newsletter wyraża zgodę na wysyłanie przez Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A  za pośrednictwem Newslettera informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 poz. 1030),  na wskazany przez Użytkownika adres e-mail.
 5. Informacje handlowe przesyłane Użytkownikowi dotyczyć będą jedynie Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
 6. Zamówiony Newsletter przesyłany jest wyłącznie na podany przez Użytkownika adres e-mail. Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A  zobowiązuje się, że nie będzie udostępniał powierzonych mu w tym celu adresów poczty elektronicznej podmiotom trzecim.
 7. W każdym czasie Użytkownik jest uprawniony do rezygnacji z usługi Newslettera. Subskrypcję można anulować poprzez wysłanie maila z informacją na adres kontakt@patrolgroup.com
 8. Usunięcie konta  Użytkownika z bazy adresowej następuje w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przez Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A zgłoszenia i może zostać zasygnalizowane komunikatem potwierdzającym operację.
 9. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu wyłącznie w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.
 10. Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A zastrzega sobie prawo do usunięcia konta, którego Użytkownik naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych Użytkowników albo dostarczanie treści bezprawnych.

VI. Reklamacja

 1. Użytkownik ma prawo składać reklamacje w związku z korzystaniem z Serwisu i Usług.
 2. Reklamacja może zostać złożona drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej umieszczony  na stronie internetowej www.patrolgroup.com służący do przesyłania zapytań i reklamacji. Reklamacje można również złożyć w formie pisemnej drogą pocztową na adres Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A z siedzibą w Krakowie, ul. Koszutki 2, 30-694 Kraków.Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące elementy:
  a. Imię i nazwisko Użytkownika,
  b. Adres Użytkownika oraz adres poczty elektronicznej,
  c. Dokładne określenie przedmiotu reklamacji,
  d. Uzasadnienie reklamacji.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia ich wpływu, zaś w przypadkach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 30 dni roboczych.
 4. Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A  stanowisku dotyczącym reklamacji w drodze pisemnej bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Użytkownik może dochodzić swoich praw na zasadach ogólnych.

VII. Ochrona danych osobowych

 1. Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A respektuje prawo każdego Użytkownika do prywatności oraz ochrony jego danych osobowych.
 2. W przypadku korzystania z pewnych rodzajów produktów lub usług oferowanych w Serwisie Użytkownik może być proszony o podanie określonych Danych Osobowych, w szczególności, kiedy uczestniczyć będzie we wszelkich rodzaju programach lojalnościowych, akcjach promocyjnych, konkursach, ankietach .
 3. Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami UODO z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku, w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z  2004 r. nr 100, poz. 1024) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030).
 4. Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A przetwarza dane osobowe w celach marketingowych administratora danych. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji oraz w celach statystycznych.
 5. Użytkownik ma prawo wglądu do treści przetwarzanych danych w każdym czasie, jak również prawo do ich aktualizacji oraz żądania ich usunięcia. Dane osobowe  podawane są dobrowolnie.
 6. Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A  jest uprawniony do udostępniania danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 7. Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A  zapewnia, że będzie dokładać należytej staranności, aby zagwarantować pełną ochronę wszystkim przekazanym informacjom, w tym Danym Osobowym, tak, aby uczynić korzystanie z Serwisu w pełni bezpiecznym dla Użytkownika.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla każdego Użytkownika na stronie internetowej www.patrolgroup.com.
 2. Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A jest uprawniona do jednostronnego decydowania o zawartości Serwisu, dokonywania w nim zmian czy zaprzestania świadczenia Usług bez konieczności uzyskania zgody Użytkownika czy jego uprzedzania o swoich zamiarach.
 3. Utwory umieszczone na Serwisie podlegają ochronie prawnej zgodnie powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz. U. 2016 r.  poz. 1358) , ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.  poz. 666 ), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 roku Prawo własności przemysłowej (tekst jedn. Dz. U. z  2015 r. poz. 1266, 1505, 1615) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn. Dz. U. 2003, nr 153, poz. 1503).
 4. Patrol Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A  zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu. Zmiany będą niezwłocznie publikowane w postaci wersji ujednoliconej na łamach Serwisu i wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Serwisu.
 5. Aktualny Regulamin jest publikowany w Serwisie oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną, (na adres e-mail przez niego wskazany ) bez dodatkowych opłat.
 6. Regulamin wchodzi w życie 09.01.2017 roku.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny.